DZIAŁANIE 1
PRACE BADAWCZE
research

Prace badawcze

Podstawą tego eksperymentalnego projektu są prace badawcze. Celem prac badawczych w ramach TRANSVAL-EU jest sporządzenie mapy i powiązanie istniejących praktyk w zakresie walidacji kompetencji transwersalnych (przekrojowych), ram kompetencji, profili i ofert szkoleniowych dla praktyków oraz stosowania innowacyjnych narzędzi i metod walidacji w badaniach terenowych w pięciu krajach objętych pilotażem (IT, AT, LT, BE i PL). Te działania pozwolą przygotować zestaw informacji na temat krajowych i regionalnych systemów walidacji, przyczyniając się w ten sposób do utworzenia planu badawczego i metodologii. Raporty krajowe zostaną uzupełnione przez inspirujące europejskie dobre praktyki spoza krajów objętych pilotażem.

Na podstawie tych badań powstanie ogólnoeuropejski raport, zawierający przegląd aktualnego stanu rzeczy, a także zestawienie istniejących dobrych i innowacyjnych praktyk w zakresie kompetencji przekrojowych.

W kolejnym kroku zostanie stworzona wspólna rama kompetencji transwersalnych, przeznaczona do stosowania w praktyce. Będzie oferować opisy różnych kompetencji przekrojowych, w tym efekty uczenia się, poziomy kompetencji i narzędzia oceny. Ta rama posłuży jako narzędzie do i wdrożenia/testowania walidacji kompetencji transwersalnych w trakcie badań terenowych.

Celem prac badawczych jest wsparcie wysiłków zmierzających do ustanowienia standardów kompetencji przekrojowych w całej Europie, pomoc w przygotowaniu pytań badawczych i udoskonalenie narzędzi badawczych, a wszystko to w ramach przygotowań do opracowania programu szkolenia oraz badań terenowych.

W pierwszej fazie projektu (od 2 do 10 miesiąca) partnerzy, wraz z odpowiedzialnymi władzami publicznymi i partnerami z pięciu krajów zaangażowanych w badania terenowe, opracują metodologię pilotażu, wykorzystując podejście partycypacyjne. Metodologia określi jednostkę analizy, metody badawcze, grupy docelowe, harmonogram pilotażu, etc.