O Transval-EU

TRANSVAL-EU opiera się na paradoksie. Z jednej strony pracodawcy przywiązują coraz większą wagę do kompetencji transwersalnych (przekrojowych), z drugiej strony kompetencje te są tylko domniemanym aspektem w procesach walidacji i poradnictwa. Dlatego konieczne jest wyraźne uwypuklenie walidacji kompetencji transwersalnych uzyskanych poza edukacją formalną oraz uwzględnienie zdobytych doświadczeń w systemach walidacji i poradnictwa zawodowego.

TRANSVAL-EU oferuje przetestowanie innowacyjnych sposobów walidacji kompetencji transwersalnych zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego w pięciu krajach objętych pilotażem (Austria, Włochy, Litwa, Polska i Belgia). W oparciu o politykę edukacyjną UE (zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego z 2012 r. i w sprawie ścieżek poprawy umiejętności z 2016 r., Europejski program na rzecz umiejętności), ramy i klasyfikacje (ET 2020, ESCO, rama kompetencji kluczowych), a także różne raporty i badania, które pomogły w zidentyfikowaniu kluczowych wyzwań na poziomie unijnym i krajowym (European Inventory of non-formal and informal learning, przygotowane przez Cedefop w wersji z 2018 r., Monitor Kształcenia i Szkolenia ET 2020), TRANSVAL-EU ma na umożliwić profesjonalizację osób zajmujących się walidacją i poradnictwem, łączenie sektorów i interesariuszy w obszarach edukacji i zatrudnienia oraz monitorowanie i ewaluację wyników pilotaży i ich wpływu zarówno na praktyków, jaki i osoby dorosłe znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Partnerzy projektu opracują i przetestują zestawy narzędzi szkoleniowych, programy szkoleń, zestandaryzowane profile kompetencji praktyków walidacyjnych i doradców ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji transwersalnych. Sprawdzą także systematyczne uwzględnianie umiejętności przekrojowych w procesach walidacji i poradnictwa przez przeszkolonych praktyków z udziałem kandydatów.

TRANSVAL-EU będzie jednym z największych europejskich eksperymentów w dziedzinie polityki edukacyjnej w obszarze walidacji. Jego celem jest dzielenie się – z wykorzystaniem uczenia się opartego na współpracy – zdobytymi doświadczeniami i dobrymi praktykami, które mogą być zaadaptowane przez różnorodne ośrodki walidacji w różnych regionach i krajach, co zapewni trwałość tych rozwiązań.