DZIAŁANIE 3
BADANIA TERENOWE 
pencils

Badania terenowe

Działania w zakresie badań terenowych pozwalają na wdrożenie TRANSVAL-EU w praktyce. Badania terenowe połączą dwie perspektywy – perspektywę praktyków oraz perspektywę kandydatów biorących udział w walidacji i poradnictwie, czyli użytkowników końcowych.

Praktycy przetestują zestawy narzędzi szkoleniowych i program nauczania podczas pierwszego szkolenia zorganizowanego na poziomie krajowym/regionalnym. Następnie wdrożą doświadczenia z tych szkoleń w rzeczywiste sytuacje wspólnie z uczestnikami walidacji i poradnictwa. Badania terenowe mają dostarczyć informacji na temat użyteczności, kompletności, trafności i adekwatności szkolenia. Pozwalają też na dopracowanie programu.

Z perspektywy użytkowników końcowych badania terenowe mają na celu sprawdzenie, czy walidacja kompetencji transwersalnych (przekrojowych) daje wymierne efekty dla osób korzystających z walidacji i poradnictwa.

W wyniku badań terenowych zostaną zebrane dane ilościowe i jakościowe dotyczące wyników i wpływu pilotażu na praktyków i innych zaangażowanych interesariuszy oraz dopracowanie i uzupełnienie programu szkolenia i zestawu narzędzi, a także – powstaną standardy szkoleniowe, które mogłyby być stosowane w całej Europie. Celem jest uzyskanie lepszej wiedzy na temat możliwości zastosowania i przydatności metod walidacji i poradnictwa dla grup docelowych oraz wyposażenie praktyków i innych interesariuszy w kompetencje niezbędne do prowadzenia szkoleń po zakończeniu TRANSVAL-EU.