Loading...

Opis projektu

Kompetencje transwersalne (przekrojowe) są domniemanym aspektem w procesach walidacji i poradnictwa; celem TRANSVAL-EU jest przetestowanie, w jaki sposób te kompetencje uwypuklić, a zdobyte doświadczenia uwzględnić w systemach walidacji i poradnictwa zawodowego. TRANSVAL-EU oferuje innowacyjne sposoby walidacji kompetencji transwersalnych zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego (validation of non-formal and informal learning; VNFIL), które zostaną przetestowane w pięciu krajach objętych pilotażem: Austrii, Belgii, Włoszech, na Litwie i w Polsce.

TRANSVAL-EU ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości asesorów, doradców walidacyjnych oraz doradców zawodowych w zakresie umiejętności transwersalnych poprzez podniesienie ich kompetencji. Projekt wzmocni współpracę międzysektorową pomiędzy praktykami, podmiotami odpowiedzialnymi za kreowanie polityk publicznych i innymi interesariuszami w celu zbudowania spójnych systemów walidacji.

Projekt będzie trwać 30 miesięcy począwszy od 1 marca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus+ AK3 Wsparcie w reformowaniu polityk  – Eksperymenty polityczne.